Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK) w Łodzi w 2022 r., 24h na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni oraz recepcji w ŁDK. KODY CPV: 79710000-4 (usługi ochroniarskie)

Uwaga! Przetarg został zakończony i rozstrzygnięty.

Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia realizowana przez jedną osobę, pełniona przez kwalifikowanych pracowników 24 godzin na dobę, pełniona 24 godziny na dobę, zmianowo we wszystkie dni tygodnia, polegająca na posterunku ochronnym (obserwacyjno-obchodowym).

Czas świadczenia usług:
we wszystkie robocze dni tygodnia, a także soboty, niedziele i święta - łącznie, nieprzerwanie 24 godziny na dobę w godzinach 7.00 – 7.00 dnia następnego, dodatkowo średnio jedna osoba podczas imprez organizowanych w obiekcie – na zgłoszenie Zamawiającego, w godzinach przez niego wskazanych, średnio 2 razy w miesiącu przez maksymalnie 8 h.

Obsługa szatni
Stała bezpośrednia obsługa fizyczna szatni do 12 godzin na dobę we wszystkie dni tygodnia – w tym soboty, niedziele i święta.

Obsługa powinna być świadczona w godzinach:
we wszystkie robocze dni tygodnia, a także soboty, niedziele i święta zgodnie z dostarczonym harmonogramem pracy, przez Zamawiającego. Obsługa pracy szatni tj. ilość dni
oraz roboczogodzin jest uzależniony od ilości imprez oraz potrzeb Zamawiającego maksymalny wymiar czasu pracy obsługi szatni nie przekroczy 14 godzin/dobę w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień obsługa fizyczna szatni nie jest realizowana.

Obsługa recepcji
Doraźna obsługa recepcji do 12 godz./dobę zmianowo w godz. 8.00 – 20.00 oraz 20.00 – 8.00 następnego dnia, we wszystkie dni tygodnia w tym soboty, niedziel i święta.
Obsługa recepcji jest realizowana w ramach godzin przeznaczonych na obsługę szatni wymiennie.
Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi recepcji przez 12 miesięcy w roku.

Ochrona dodatkowa
Zamawiający informuje i zastrzega sobie prawo do wykorzystania tylu godzin ochrony dodatkowej, oraz dodatkowej obsługi szatni ile jest niezbędne w razie nieprzewidzianych sytuacji oraz wykorzystanie ochrony dodatkowej jako obsługi recepcji. Zamawiający płaci w konsekwencji tylko kwotę wynikającą z ilości faktycznie wykorzystanych godzin dodatkowej ochrony, obsługi szatni. Usługa dodatkowa zlecona będzie wezwaniem pisemnym poprzedzonym telefonicznie tylko w wyjątkowych sytuacjach. Obsługa recepcji jest realizowana w ramach godzin przeznaczonych na obsługę szatni wymiennie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość okresowej zmiany godzin świadczenia usługi dokonanej na pisemny wniosek Zamawiającego skierowany do Wykonawcy na co najmniej 3 dni przed zmianą.
Pracownicy ochrony wyznaczeni do ochrony nieruchomości ŁDK w godzinach pracy i po godzinach pracy ŁDK oraz w dni wolne od pracy i święta będą realizować ochronę na terenie
nieruchomości oraz w najbliższym jego otoczeniu (w tym „parking” przed nieruchomością, prześwity bramowe). Usługa będzie wykonywana: jedna osoba przez 24 godziny na dobę będzie na posterunku ochronnym (recepcyjno – obserwacyjno - obchodowym).
W przypadku konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa obiektu Łódzkiego Domu Kultury ze względu na wprowadzone stopnie alarmowe lub stany nadzwyczajne Wykonawca zwiększa obsadę osobową bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Łódzkiego Domu Kultury pracownikami ochrony i wystawia dodatkowy całodobowy posterunek we wszystkie dni tygodnia. Zwiększenie obsady będzie realizowane na podstawie sygnału przekazanego przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną Wykonawcy. Pracownik ochrony przewidziany do wzmocnienia ochrony podejmuje obowiązki w Łódzkim Domu Kultury w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od przekazania sygnału. Czas realizacji wzmocnienia ochrony od chwili stawienia się pracownika ochrony w Łódzkim Domu Kultury do odwołania stopni alarmowych lub stanów nadzwyczajnych.

Osoba kontaktowa: Sławomir Dziedziński Termin składania ofert: 2021-11-09 12:00
Rejestr zmian